บริษัท อักษรสยามฟอร์คิดส์ จำกัด 

 บริษัท อักษรสยาม ฟอร์ คิดส์ จำกัด

ผู้นำสื่อการเรียนรู้เพื่อคุณภาพของสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21

     
  บริษัท อักษรสยามฟอร์คิดส์ จำกัด ผู้นำสื่อการเรียนรู้เพื่อคุณภาพ สถานศึกษา  สื่อการเรียนรู้, หนังสืออนุบาล, หนังสือประถม, หนังสือมัธยม, สื่อการเรียนรู้อนุบาล, สื่อการเรียนรู้ประถม, สื่อการเรียนรู้มัธยม, แบบฝึกหัดประถม, แบบฝึกหัดมัธยม เนื้อหาตรงตามหลักสูตร สพฐ 2551 อักษรสยาม ฟอร์คิดส์ ขุมทรัพย์แห่งปัญญา ผู้นำสื่อการเรียนรู้เพื่อคุณภาพ สถานศึกษา กทม.ในศตวรรษที่ 21  
     
  หนังสือเข้าห้องสมุดทุกเล่มมีคุณค่ายิ่ง
ผ่านการพิจารณาคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือและวารสาร
สำนักยุทธศาสตร์ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
 
     
 

       ปีการศึกษา 2561 บริษัท อักษรสยาม ฟอร์ คิดส์ พร้อมแล้วที่จะเป็นผู้นำสื่อการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระวิชา ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษา เนื้อหาสาระตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สู่สถานศึกษาของท่าน เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้ท่านได้ตัดสินใจใช้บริการ นำสื่อการเรียนรู้สู่การเรียนการสอน สร้างผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ให้นักเรียนเป็นกลไกที่มีคุณภาพและคุณธรรม เพื่อก้าวสู่ความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข  

   
         
   

การพิจารณาคัดเลือกหนังสือ สื่อการเรียนรู้ จึงเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่ท่านจะได้ตัดสินใจ นำทฤษฎีและแนวคิดสู่การปฏิบัติ ลดภาระงานคืนครูให้นักเรียน สร้างเด็กนักเรียนให้มีคุณภาพ คุณธรรม สามารถนำความรู้ไปต่อยอดได้ในระดับสูงขึ้นได้อย่างมั่นใจ 

 
         
  บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจในการนำสื่อการเรียนรู้ของบริษัทสำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด ผู้มีประสบการณ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติมานานกว่า 70 ปี และตอบโจทย์ความต้องการของสถานศึกษาที่ประสงค์จะใช้สื่อการเรียนรู้ ซึ่งผลิตโดย องค์การค้าของ สกสค.สร้างเด็กเป็นเลิศทางภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพราะนักเรียน คือ คนสำคัญ 

   
         
       
  ส่งเสริมการอ่าน ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี  
       
 


จำนวนรายการทั้งหมด 0

  1 ...   

  สถิติคนเข้าชมเว็บ
094337